Schrala with Sirius

https://saproto.nl/activity/schrala-with-sirius