Gala of S.A. Proto and Sirius

https://www.saproto.nl/activity/sirius-proto-gala/