CREEC: Evaluation TOM 2

https://www.saproto.nl/activity/creec-evaluation-tom-2-3/