CREEC: Evaluation TOM 6

https://www.saproto.nl/activity/creec-evaluation-tom-6/